یک قالب زیبای وبلاگ

 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
<title><-Blogtitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="description" content="<-Blogtitle-> - <-BlogDescription->">
<meta name="keywords" content="<-Blogtitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<style id="pb-style">
body{
 font-family:Tahoma;
 font-size:8pt;
 padding:0px;
 margin:0px;
 background:url('http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/bg.gif');
}
a{color:#585743;text-decoration: none}
a:hover{color:#000;text-decoration: none}
.blogdesc {
 font-family:tahoma;
 font-size:11px;
 color:#FAF9F5;
 }
 .blogtitle {
 font-family:"Times New Roman", Times, serif;
 font-size:30px;
 color:#333333;
 font-weight:bold;
}
#page{background:url(http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/center.gif) center repeat-y;width:760px}
img{border:none}
#uwrapper {margin:0;padding:0;text-align:center;background-image:url('http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/bg2.gif'); background-repeat:repeat-x; background-position-y:top}
#header{height:150px;background:url(http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/header.jpg) no-repeat; }
#header div{color:#2C2215;font-family:verdana;font-size:21pt;font-weight:bold;text-align:center;padding-top:50px}
#header div p{margin-top:5px;margin-bottom:0px;color:#2C2215;font-family:Tahoma;font-size: 9pt;font-weight:normal;text-align:center;direction:rtl}
#headerb{height:0px}
#content{padding:0px 30px}
#main{float:right;width:500px;text-align:right;overflow:hidden}
#post{
 padding:0 0px;
 text-align:right;
 font-size:9pt;
 font-family:tahoma;
 font-weight: normal;
 color: #333333;
}
#post a{
 color:#684F33;
 text-decoration: none
}
#post a:hover{
 color:#364874;
 text-decoration: none
}

#posttitle{height:40px; background:url(http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/posttitle.gif) center no-repeat; text-align:right;font-size:9pt;font-weight:600;direction:rtl;padding-top:19px;padding-right:50px}
#posttitle a {color:#7F633D}
#posttitle a:hover {color:#2C2215}
#postbody{text-align: justify;padding:0px 3px 5px 3;line-height:1.5em;direction:rtl}
#postbody p{margin-top:0px;margin-bottom:0px}
#postbody img{padding:6px;border-top:1px solid #8E8C8C;border-left:1px solid #8E8C8C;border-bottom:1px solid #8E8C8C;border-right:1px solid #8E8C8C}
#postdesc{padding-top:15px;padding-right:7px;padding-left:7px;color:#220D00;direction:rtl}
#space{height:20px}
#sidebar{float:left;background:url(http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/sidebar.gif) no-repeat;width:190px;padding-top:50px;line-height:1.5em;text-align:right}
#mmenu{ine-height: 1.5em;text-align:right;direction:rtl;}
#sidebar ul{font-size:8pt;list-style-type: none;margin: 0px;padding:0 5px 20px 5px}
#sidebar li {font-size:8pt;padding-right:5px;padding-bottom:0px;line-height:1.5em;direction:rtl}
#photo{padding-top:5px;padding-bottom:2px;text-align:center}
#photo img{padding:4px;border-top:1px solid #8E8C8C;border-left:1px solid #8E8C8C;border-bottom:1px solid #8E8C8C;border-right:1px solid #8E8C8C}
#about{text-align: justify;font-size:8pt;padding:10px 7px 20px 7px;color:#585743;direction:rtl}
#feed{margin:0px;padding-bottom:10px;text-align:center}
#custom{width:165px;color:#585743;overflow:auto;margin:10px 0;text-align:center;direction:rtl}
#bottom{height:80px;background:url(http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/bottom.gif) no-repeat;clear:both}
</style>
 
</head>
<body>
<div id=uwrapper>
<div align=center>
<div id=page>
<div id=header><div>
  <span class="blogtitle"><-BlogTitle-></span><br />
  <span class="blogdesc"><-BlogDescription-></span></div></div>
<div id=content>
<div id=main>
<blogpost>
<div id=post>
<div id=posttitle><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
<div id=postbody><-PostContent-><BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost></div>
<div id=postdesc><-PostDate->ساعت
 <-PostTime-> توسط <-PostAuthor->
 <BlogComment> نظرات (<-count->) </BlogComment></div>
    <div align="right" dir="rtl" style="padding-top:5px;"> تگ ها:
       <BlogPostTags separator=" و "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags>
         </div>
<div id=space></div>
</div>
</blogpost>

<BlogPage>
<div id=post>
<div id=posttitle><a href="<-pageLink->"><-PageTitle-></a></div>
<div id=postbody><-PageContent-> </div>
 <div id=space></div>
</div>
</BlogPage>

<BlogArchivePage>
<div id=post>
<div id=posttitle><a href="#">عناوین مطالب وبلاگ <-blogtitle-></a></div>
<div id=postbody> <BlogArchiveItems>» <a href="<-PostLink->"><-posttitle-></a> :: <-PostDate-><br /></BlogArchiveItems> </div>
 <div id=space></div>
</div>
</BlogArchivePage>

</div>
<div id=sidebar>
<BlogProfile>
<center>
<img src="http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/about.gif"></center>
<BlogPhoto><center><img src="<-BlogPhotoLink->" alt="<-BlogAuthor->" /></center><br /></BlogPhoto>
<div id=about> من: <-AboutAuthor-><br />
 <a href="<-ProfileUrl->">پروفایل <-BlogAuthor-></a></div>
</BlogProfile>
<center>
<img src="http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/menu.gif"></center>
<div id=mmenu>
<ul>
<li><a href="<-BlogUrl->">صفحه نخست</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">پست الکترونیک</a></li>
<BlogEmailBlock><li><a href="<-BlogArchiveLink->">آرشیو مطالب</a></li></BlogEmailBlock>
</ul></div>

<BlogArchiveBlock>
<center>
<img src="http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/archive.gif"></center>
<div id=mmenu>
<ul>
<BlogArchive><li><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></li></BlogArchive>
</ul>
</div>
</BlogArchiveBlock>

<BlogTagsBlock>
<center>
<img src="http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/archivem.gif"></center>
<div id=mmenu>
<ul>
<BlogTags><li><a href="<-TagLink->"><-TagName->(<-Tagweight->)</a></li></BlogTags>
</ul>
</div>
</BlogTagsBlock>

<BlogpagesBlock>
<center>
<img src="http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/safahat.gif"></center>
<div id=mmenu>
<ul>
<Blogpages><li><a href="<-pageLink->"><-pageTitle-></a></li></Blogpages>
</ul>
</div>
</BlogpagesBlock>

<BlogPreviousItemsBlock>
<center>
<img src="http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/akhir.gif">
</center>
<div id=mmenu>
<ul>
<BlogPreviousItems items="10"><li><a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></li></BlogPreviousItems>
</ul>
</div>
</BlogPreviousItemsBlock>


<BlogAuthorsBlock>
<center>
<img src="http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/nevisandegan.gif">
</center>
<div id=mmenu>
<ul>
<BlogAuthors><li><a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></li></BlogAuthors>
</ul>
</div>
</BlogAuthorsBlock>


<BlogFeedShowBlock>
<center><img src="http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/roozane.gif"></center>
<div id=mmenu>
<ul>
<BlogFeedShow><a href="<-ItemUrl->" target="_blank"><-ItemTitle-></a><br /></BlogFeedShow>
<a href="<-FeedUrl->" target="_blank"><strong><-FeedTitle-></strong></a><br />
</ul>
</div>
</BlogFeedShowBlock>

<BlogLinksBlock>
<center>
<img src="http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/link.gif"></center>
<div id=mmenu>
<ul>
<BlogLinks><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinks>
</ul>
</div>
</BlogLinksBlock>

<BlogSmsBlock>
<center>
<img src="http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/payamak.gif"></center>
<div id=mmenu>
<ul>
<BlogSms><li><-SmsTitle-> .:. <-SmsBody-> </li></BlogSms>
</ul>
</div>
</BlogSmsBlock>


<center>
  <img src="http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/amaar.gif" />
</center>
 <div id=mmenu>
<p style="text-align:center;padding-left:10px">
 <-persianstat->  By <a href="http://www.persianblog.ir" style="color:#ff5000;font-weight: bold">
persianblog.ir</a><br />
<a style=" width:70px; color: #ffffff; text-decoration: none; font-family: arial; font-size: 8pt; border: 1px solid #ff9955;  background-color: #ff6600" href="<-BlogXmlLink->">&nbsp;RSS FEED&nbsp;</a>
</p>
 </div>
<div id=custom><-BlogCustomHtml-><br />
</div>
</div></div>
<div id=bottom></div>
</div></div>
</body>
<!--  This Template Designed By Mohammad Amin Khadivar - http://amingraph.persianblog.ir -->
</html>

 

 

 

 

/ 18 نظر / 21 بازدید
نمایش نظرات قبلی
تعمير موبايل و مشاوره براي خريدموبايل رايگان

انجمن فوق تخصصي موبايل شما از اين به بعد ميتوانيد تمام ايراد هاي موبايل خود را در اينجا درج کنيد و جواب ان را کمتر از 5 ساعت بخوانيد رايگــــــــــان جديدترين نرم افزار .تم .آهنگ . غير را از ما درخواست کنيد و بعد از چند ساعت آخرين ورژن را دانلود کنيد به جاي فعاليت در يک وبلاگ ميتوانيد مديريت بخشي از انجمن را بر عهد بگيريد و مديرت کنيد و زير مجموعه داشته باشيد

www.mobiletak.com

بدو بدو نرم افزار اس ام اس رايگان براي موبايل صد در صد تضميني فقط كافيه به سايت زير بياي و دانلود كني www.MobileTak.com

راحله يگانگي

سلام درج لينک سايت شما رايگان براي يک سال به سايت www.mobco.ir مراجعه کنيد

با يک تير دو نشان بزنيد آمار وبلاگ + کسب درآمد

با یک تیر دو نشان بزنید آماروبلاگ + کسب درآمد با ثبت وبلاگ خود در نیازکده هم آمار بازدید وبلاگ تان را منفجر کنید و هم درآمد کسب کنید @ نمایش وبلاگ شما در تمامی وب لاگ های عضو @ تبادل لینک دوطرفه با وبلاگ ها و افزایش رتبه وبلاگ شما در گوگل @ نمایش آمار واقعی بازدید از وبلاگ تان @ دریافت 40% پورسانت بابت آگهی دهندگانی که از طریق شما در نیازکده آگهی دهند @ واریز 10% از درآمد معرفی شدگان شما به درآمد تان @ با قرار دادن کد آمارگیر و آگهی نامه در وبلاگ تان 1000 تومان به درآمد تان اضافه خواهد شد. @ ثبت انواع آگهی های خرید و فروش اتومبیل , ملک , کامپیوتر و سایر موارد + آگهی استخدام و آماده به کار و ... @فرصت را از دست ندهید و هم اکنون ثبت نام کرده و فعالیت خود را شروع کنید برای ثبت نام در نیاز کده به آدرس زیر مراجعه کنید : http://www.niyazkade.com/default.aspx?REID=33

بازاریاب

دوست عزیز سلام اگر تمایل دارید مدیریت قوی تری بر وبلاگ خود داشته باشید،امکانات بیشتری به مخاطبین خود ارائه نمایید و یا یک گام بزرگ برای ورود به دنیای وب مستران بردارید ما توصیه می کنیم همین امروز از امکانات رایگان ارائه شده توسط تیم اندیشه ی برتر نهایت بهره را ببرید و با تبدیل وبلاگ خود به وب سایت خواسته های خود را محقق کنید. هم اکنون اقدام کنید و از امکانات دامین و هاست رایگان برخوردار شوید http://designer.moshakhasat.com همچنین در صورتی که تمایل دارید از طریق وبلاگ خود کسب درآمد کنید آدرس زیر را نیز حتما ملاحظه بفرمایید http://www.moshakhasat.com/index.php?route=information/information&information_id=9 با تشکر 1345413481.68

موفقیت در کمین شماست

امروز گامی برای موفقیت برداشته اید؟ مجموعه ی آموزشی سریع خوانی همراه با نرم افزار ارائه شده توسط استاد بزرگ کتاب خوانی جهان مجموعه ی 7 راز بزرگ انگیزه مجموعه ی آموزشی استفاده از قدرت حافظه مجموعه ی آموزشی استفاده بهینه از شرایط بد و بدشانسی ها مجموعه ی آموزشی تفکر تحول برانگیز مجموعه ی آموزشی تمرکز جادویی مجموعه ی آموزشی راه های اجرایی کسب ثروت مجموعه ی آموزشی مثبت اندیشی و اعتماد به نفس مجموعه ی آموزشی پیروزی در تعاملات روزانه بسته ی آموزشی نکات طلایی برای موفقیت دانشجویان بسته ی آموزشی نکات طلایی در صحبت کردن با کودکان زود دیر می شود 711851224

فرید

با عرض سلام و خسته نباشید از ظاهر وبلاگتان این طور به نظر می رسد که برای آن زحمت کشیده اید ما هم می خواهیم شما را در این زمینه یاری برسانیم شما یقینا محدودیت هایی که یک وبلاگ دارد را به خوبی می دانید با این حال بد نیست مجددا آنها را با هم مرور کنیم: وجود یک تبلیغ ناخواسته و نامربوط با محتوای وبلاگ محدودیت در قالب های وبلاگ نداشتن فضای مناسب برای قرار دادن فیلم و عکس و فایل و ... سخت بودن افزودن یک امکان ساده، مانند نظرسنجی،آمارگیر جدید و ... عدم پشتیبانی از امکانات پیشرفته تر با این حال راهی ساده برای حل تمامی این مشکلات وجود دارد تبدیل وبلاگ به سایت به آدرس سایت مراجعه کنید و مراحل را دنبال نمایید و ظرف 24 ساعت از تمامی این مشکلات برای همیشه خلاصی پیدا کنید موفق باشید 1055318501

نمايشگاه هاست www.hostexhibition.com

با سلام به شما دوست عزيز : از سايت من ديدن کنيد براي شما يک پيشنهاد خوب دارم تبديل و بلاگ شما به سايت دائمي هاستينگ رايگان هديه ما به شما با من در تماس باشين يا هو اي دي host_iran هاست,هاست رايگان,هاستينگ,فروش هاست,خريد هاست,سرور مجازي,وي پي اس ---------------------------------------------------- يک سايت جديد براي اپلود فايل ها و عکس ها بدون محدوديت مي توانيد عضوش بشين و تا يک ترا بايت فضاي رايگان داشته با شيد تازه در ازاي دانلود هر فايلتون هم و يا معرفي زير گروه که عضو ويزه سايت شوند پول در بيارين و تا روزانه 20 دلار در امد داشته باشين .... براي دانلود از لينک هاتون لينک مستقيم تو وبلاگتون بزاريد و کلي امکانات ديگه دوست داشتين حتما به ما سر بزنيد updap.com با تشکر[گل] [گل]

نمايشگاه هاست www.hostexhibition.com

با سلام به شما دوست عزيز : از سايت من ديدن کنيد براي شما يک پيشنهاد خوب دارم تبديل و بلاگ شما به سايت دائمي هاستينگ رايگان هديه ما به شما با من در تماس باشين يا هو اي دي host_iran هاست,هاست رايگان,هاستينگ,فروش هاست,خريد هاست,سرور مجازي,وي پي اس ---------------------------------------------------- يک سايت جديد براي اپلود فايل ها و عکس ها بدون محدوديت مي توانيد عضوش بشين و تا يک ترا بايت فضاي رايگان داشته با شيد تازه در ازاي دانلود هر فايلتون هم و يا معرفي زير گروه که عضو ويزه سايت شوند پول در بيارين و تا روزانه 20 دلار در امد داشته باشين .... براي دانلود از لينک هاتون لينک مستقيم تو وبلاگتون بزاريد و کلي امکانات ديگه دوست داشتين حتما به ما سر بزنيد updap.com با تشکر[گل] [گل]